عنوان برچسب

عفونت ادراری مکرر،تکرر ادرار یا نیاز فوری به دفع ادرار،خونریزی هنگام مقاربت جنسی با همسر