عنوان برچسب

عطر هیچ گاه خراب نمی شود اما بوی آن، با گذشت زمان، دچار تغییر می‌شود