عنوان برچسب

عزاداران دسته ها، «شاخسی، واخسی» گویان، پس از طی نمودن