عدم تحرک خطر لخته شدن خون را افزایش

روش های سپری کردن دوران استراحت مطلق بارداری در خانه
بیشتر استراحت کنید : در حالی که اولویت برای زنانی که نیاز به استراحت مطلق دارند، استراحت است اما هیچکس نمی خواهد ...