عنوان برچسب

طبل،تعبیر زدن طبل،تعبیر صدای طبل،تعبیر دیدن طبل

تعبیر خواب | تعبیر دیدن یا زدن طبل در خواب

تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق اگر بيند طبل مي زند، دليل كه كاري باطل كند. تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني طبل و صداي طبل در خواب هاي ما کلا گوياي بيهودگي است و پوچي. طبل زدن ارتکاب عمل بيهوده و لغو است نه خلاف و گناه. طبل زدن کاري است که نه براي خود بيننده خواب سود دارد و نه به ديگران فايده مي رساند. اگر بيننده خواب ببيند که طبل مي زند عملي آن چنان که گفته شد بيهوده و لغو انجام مي دهد. کاري مي کند که حتي توجه ديگران را جلب مي نمايد اما بيهوده است و فاقد سود و فايده .…
ادامه مطلب