عنوان برچسب

صبح و روشنایی،تعبیر خواب صبح،تعبیر خواب های اول صبح،صبح

تعبیر خواب | تعبیر صبح و روشنایی در خواب

تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق ديدن صبح، دليل بر قوت اهل آن ديار باشد. تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين اگر بيند كه صبح صادق بدميد و روشن گشت، دليل است اهل آن ديار ايمن شوند. اگر بيند كه بعد از روشني تاريك شد، تاويل به خلاف اين بود. تعبير خواب به روايت جابرمغربی اگر بيند كه صبح بدميد و رنگ آن سرخ بود، دليل است در آن ديار خونريزي بسيار شود. اگر رنگ آن زرد بود، دليل بيماري است. تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني صبح به معني وجود…
ادامه مطلب