عنوان برچسب

صاعقه،رعد و برق،تعبیر صاعقه،تعبیر خواب صاعقه،تعبیر افتادن صاعقه

تعبیر خواب | تعبیر دیدن صاعقه در خواب

تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين اگر بيند از ابر آتش صاعقه مي افتد، دليل است كه به قدر آن آتش اهل آن ديار را از رحمت رسد. تعبير خواب به روايت ابراهيم کرماني اگر بيند كه صاعقه بيفتاد و او بسوخت، به عذاب پادشاه گرفتار شود. تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني ديدن صاعقه به خودي خود بد نيست اگر در خواب ببينيم که آسمان منقلب است و صاعقه مي درخشد و ابرها مي غرند ، در زندگي ما تحولي پديد مي آيد. چنانچه در اين حالت باران ببارد و آسمان آرام بگيرد رحمت خداوندي…
ادامه مطلب