عنوان برچسب

سرطان تخمدان در لوله های فالوپ آغاز شده و به تخمدانها حرکت میکند