عنوان برچسب

سردردهای شدید، حالت تهوع، اختلالات دید، عدم جهت یابی