عنوان برچسب

سرامیک مات جلوه نوری کمتری دارد و لک و کثیفی را کمتر نشان می دهد