عنوان برچسب

ساک ورزشی،تعبیر ساک،تعبیر دیدن ساک،تعبیر پیدا کردن ساک

تعبیر خواب | تعبیر دیدن ساک در خواب

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني اگر در خواب ببينيد ساک نو تميز و خوبي در دست داريد روابط شما با همسرتان خوب است و خوب تر مي شود. اين براي زن و مرد يکسان است و ساک در چنين حالتي در خواب به همسر اشاره دارد. حال اگر ساک کهنه و پاره و کثيف بود تعبير خلاف پيدا مي کند و نشان آن است که بين شما و همسرتان رابطه خوبي نيست يا نخواهد بود. اگر در خواب ببينيد ساک شما سوخته و پاره و سوراخ شده روياي شما مي گويد همسرتان بيمار مي شود. ساک بدون دسته نيز خوب نيست و از جدائي بين زن و شوهر خبر مي دهد. ساک در…
ادامه مطلب