عنوان برچسب

زولبیا،زولبیا و بامیه،تعبیر دیدن زولبیا،تعبیر زولبیا،تعبیر خوردن زولبیا در خواب

تعبیر خواب | تعبیر دیدن یا خوردن زولبیا در خواب

تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين زولبیا درخواب، دليل است بر جهد و كوشش بيرون از اندازه و يافتن مال بسيار و نزهت و شادي. اگر بيند زولبيا داشت يا كسي بدو داد و ميخورد، دليل كه به قدر آن وي را مال و نعمت حاصل شود. اگر بيند كه اندك زولبيا در دهان نهاد، دليل كه از كسي سخن خوش و لطيف شنود تعبير خواب به روايت جابر مغربي اگر بيند زولبيا بي زعفران ميخورد، دليل كه مال يابد. اگر زولبيا با زعفران ميخورد، دليل كه بيمار شود. تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني زولبيا حکم شيريني هاي ديگر…
ادامه مطلب