عنوان برچسب

زني ناشناس و خوب روي را در خواب ببيند و ذهنش بگويد که او فرشته

تعبیر خواب | تعبیر دیدن غلمان (حوری ، فرشته) در خواب

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني غلمان تعبیر فرشتگان را دارد.ديدن فرشتگان چهارگانه مقرب در خواب خوب است اما بستگي به وضع و موقعيت ظاهري آن ها پيدا مي کند. اگر شاد و بشاش و متبسم باشند خبر از شرف و عزت و بزرگي است. نوشته اند اگر بيماري ملائک مقرب را در خواب ببيند که بشاش و گشاده رو باشند از بيماري شفا مي يابد. وامدار دين خود را مي پردازد و ادا مي کند و محبوس از زندان رهائي حاصل مي نمايد ولي اگر اين فرشتگان عبوس و گرفته و غمين باشند تعبير خلاف آن است که گفته شد. نوشته اند که اگر…
ادامه مطلب