عنوان برچسب

زندانی شدن در قفس،تعبیر خواب قفس،تعبیر دیدن قفس در خواب،گرفتاری در قفس،قفس

تعبیر خواب | تعبیر خواب دیدن قفس یا زندانی شدن در قفس

تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق ديدن قفس در خواب بر سه وجه باشد. اول: زندان. دوم: جائي تنگ. سوم: خانه تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين اگر بيند قفسي داشت، دليل كه در جائي تنگ گرفتار گردد. تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني قفس در خواب گوياي سختي و تنگي است. اگر در خواب ببينيد قفسي خالي در خانه داريد يا يک قفس بدون پرنده خريده ايد گرفتار سختي مي شويد و در آينده به بن بست مي رسيد. اکر ديديد قفسي داريد که مرغي در آن نگه داري مي کنيد دو حالت…
ادامه مطلب