عنوان برچسب

زرشک،تعبیر زرشک،تعبیر خواب زرشک،تعبیر دیدن زرشک،زرشک پلو در خواب

تعبیر خواب | تعبیر دیدن زرشک در خواب

تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين زرشك درخواب ديدن، دليل غم و اندوه باشد. اگر بيند زرشك ميخورد، دليل بر غم و اندوه است. اگر بيند زرشك از درخت جمع مي كرد، دليل است با مردي بخيل او را خصومت افتد. تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني زرشک اگر به درخت باشد هيجان است به خصوص اگر سرخي آن را ببينيد ولي اگر از درخت بکنيد و بخوريد غم و اندوه است به خصوص اگر طعم ترش داشته باشد و در عالم خواب ترشي آن را احساس کنيد. جمع آوري زرشک از درخت کاري تعبير مي شود که خودتان آغاز مي کنيد ولي در نتيجه شما…
ادامه مطلب