عنوان برچسب

زبان،تعبیر زبان،تعبیر خواب زبان،تعبیر زبان درآوردن،تعبیر خوردن زبان

تعبیر خواب | تعبیر دیدن زبان در خواب

تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين اگر بيند كه زبانش بريده و ناقص گرديد، بي آن كه با كسي خصومت داشت، دليل است كه به وقت حجت زبانش شود. اگر بيند كه زبانش در طول يا درعرض زياد شد، دليل كه به وقت حجت، زبان او روان بود و بر خصم ظفر يابد. تعبير خواب به روايت ابراهیم کرمانی اگر بيند كه او را دو زبان است، دليل است كه حق تعالي او را علم و دانش روزي كند. اگر بيند كه از دست خود زبان را ببريد تا سخن نگويد، دليل كه از باطل گوئي توبه كند و خاموشي اختيار كند. اگر بيند كه بر سخنش خطائي زشت رفت، دليل…
ادامه مطلب