عنوان برچسب

راههای بهشت رفتن،والدین بهشتی،پدر و مادر بهشتی

پرورش دخترانی پاکدامن راهی برای بهشت رفتن والدین | احکام دینی

 هر کس یک دختر پاکدامن پرورش دهد،خداوند او را از آتش محفوظ می دارد تربیت و پرورش دخترانی پاکدامن و عفیف، یکی از اموری می باشد که برای آن ثواب فراوان و عظیمی ذکر شده است در این باره از حضرت محمد (ص) نقل شده است: دختران پاکدامن و عفیف فرزندانی بسیار نیکو و خوب می باشند و هر کس یک دخترِ (این چنین) داشته باشد، به واسطه ی آن خداوند او را از آتش محفوظ می دارد و کسی که دو دخترِ (صالح و عفیف) داشته باشد، خداوند او را به بهشت رهسپار می گرداند و کسی که سه دختر یا همانند آن ها خواهر داشته باشد، جهاد در راه خدا و صدقه…