عنوان برچسب

دیسمنوره اولیه در خانم‌هایی که مادران آنها نیز دچار این ناراحتی بوده‌اند