ديدن عدس در خواب خوب است چون خير و نيکي و نعمت و روزي است

تعبیر خوردن عدس پلو | تعبیر دیدن یا خوردن عدس در خواب
تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين ديدن عدس در خواب نيكو است، زيرا كه ابراهيم خليل آن را دوست داشتي.   تعبير خواب به ...