عنوان برچسب

دو نوع قانقاریا وجود دارد: نوع‌ خشك‌ كه‌ عاری