عنوان برچسب

دو نوبت با فاصله 12 ساعت هر بار 2 قرص HD خورده شود.