عنوان برچسب

دو ساله شده است ولی همچنان نمی‌تواند صحبت کند؟