در طول بررسی چشم نوزاد چه اتفاقی می افتد؟

تفاوت بین چشم پزشک، متخصص چشم پزشک اطفال، اپتومتریس و عینک ساز
پزشک نوزاد باید بینایی او را چک کند. او نفس کشیدن، گوش ها، پشت نوزاد و قلب او را چک می کند ...