درباره دروغگويي همسرتان با او حرف بزنيد

شوهرم خیلی بهم دروغ میگه ؛ چطورباهاش برخورد کنم ؟
شوهرم خیلی بهم دروغ میگه ؛ چطورباهاش برخورد کنم ؟ هیچ‌چیز بدتر از این نیست که نتوان به نزدیک‌ترین فرد در زندگی ...