دارو با بهبود رگهای خونی تنگ

موارد مصرف و عوارض داروی لوزارتان (Losartan) یا کوزار(Cozaar)
کلید واژه ها : عوارض لوزارتان ۲۵, عوارض لوزارتان۵۰, لوسارتان عوارض, عوارض دارو لوزارتان, عوارض قرص لوزارتان, عوارض قرص لوزارتان۵۰, عوارض قرص ...