عنوان برچسب

خوردن کوفته در خواب،تعبیر خواب کوفته،تعبیر کوفته،تعبیر دیدن کوفته در خواب

تعبیر خواب | تعبیر خوردن کوفته در خواب

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني کوفته نيز مانند کوکو از غذاهاي خوب است که به نعمت و روزي تعبير مي شود به شرطي که ترخون و مرزه و سبزي هاي تند و تلخ نداشته باشد. ترشي و چاشني و رنگ بد آن نيز تعبير را تغيير مي دهد و غم و رنج مي آورد.
ادامه مطلب