عنوان برچسب

خوردن نارنج در خواب،تعبیر خواب،تعبیر دیدن نارنج در خواب،نارنج،تعبیر خواب

تعبیر خواب | تعبیر خوردن نارنج در خواب

تعبير خواب به روايت امام جعفر صادقديدن نارنج درخواب چهاروجه است.اول: دوست. دوم: منازعت. سوم: فرزند. چهارم: منفعت.تعبير خواب به روايت محمد بن سيريناگر بيند نارنج داشت از يكي تا سه عدد، دليل فرزند بود. اگر بيشتر بيند، دليل مال بود و نعمت.تعبير خواب به روايت حضرت دانيالاگر چه نارنج زرد است اما بوي خوش دارد و از ميوه هاي بهشت است، لاجرم ديدن آن در خواب به تاويل نيكو بود.تعبير خواب به روايت ابراهيم کرمانياگر بيند نارنج به خروار داشت،…
ادامه مطلب