خوراک هایی که نباید به اردک داده شوند:

راهنمای نگهداری از اردک در خانه - تغذیه اردک
راهنمای نگهداری از اردک در خانه - تغذیه اردک     چندین اردک بخرید. جوجه اردک بهترین گزینه برای خرید به عنوان حیوان خانگی هستند ...