خانم های باردار لاغر نیاز به افزایش وزنی بیش از خانم های

توصیه های تغذیه ای برای خانم های باردار لاغر (BMI کمتر از 18.5)
خطر تولد نوزاد کم وزن در مادران لاغر، دو برابر بیشتر از مادران با وزن طبیعی وزن گیری مادر برای رشد و ...