جوجه اردک ها تا حدود 2 ماهگی نباید آزادانه برای خود در اطراف پرسه بزنند

راهنمای نگهداری از اردک در خانه - تغذیه اردک
راهنمای نگهداری از اردک در خانه - تغذیه اردک     چندین اردک بخرید. جوجه اردک بهترین گزینه برای خرید به عنوان حیوان خانگی هستند ...