عنوان برچسب

جهت فلج و بی‌حسی اعضای بدن با روغن فلفل ماساژ دهند،فلفل سیاه پرزهای چشایی را تحریک می کند