عنوان برچسب

جهت از شیر گرفتن کودک، از همسرتان کمک بگیرید

قبل از شیر گرفتن کودک ، میل غذایی را در او تقویت کنید

از شیر گرفتن نوزاد معمولاً کار ساده ای نیست زیرا جدای از شیر خوردن، کودک وابستگی هایی به مادر و آغوش او پیدا کرده است که به راحتی از آن دل نمی کند. بعضی از بچه ها به راحتی شیر خوردن را ترک می کنند اما برخی دیگر در دوره ای طولانی و با سختی های بسیار، راضی به خوردن غذاهای دیگر می شوند. برخی از اصول روان شناختی می تواند برای از شیر گرفتن کودک از شیر مادر موثر باشد. از شیر گرفتن کودک مهم ترین خداحافظی دنیا جدا شدن از شیر مادر  فقط دل کندن از یک غذا نیست بلکه کودک را برای نخستین بار با تجربه هایی مواجه می کند…