عنوان برچسب

جنین از وقتى که در رحم قرار مى‌ گیرد، به مدت 40 روز، نطفه است