عنوان برچسب

جنس قاب و بدنه ساعت از جنس تیتانیوم از همه سخت تر است