عنوان برچسب

جمع شدن مکرر لبها، باعث ایجاد خطوط می‌شود.