عنوان برچسب

تهيه‌ قطعات‌ يدكی كشتی يا لوازم‌ الكترونيكی و مكانيكی موجود در كشتی

“مديريت و كميسر دريايی” | نيروي‌ دريايی | نحوه ورود به رشته مديريت و كميسر دريايی

"مديريت و كميسر دريايی" | نيروي‌ دريايی | نحوه ورود به رشته مديريت و كميسر دريايی دروس‌ پايه‌ ، دروس‌ اصلی و تخصصی رشته مديريت و كميسر دريايی وظایف اصلی افسران‌ كميسر دريايی تهيه‌ قطعات‌ يدكی كشتی يا لوازم‌ الكترونيكی و مكانيكی موجود در كشتی، سوخت‌ كشتی و مواد غذايی برای كاركنان‌ نيروی دريايی، تقسيم‌ بندی و جا به‌ جايی پرسنل‌ نيروی دريايی، پيش‌بينی و ارائه‌ طرح‌ های آموزش‌ ضمن‌ خدمت‌ كاركنان‌ نيروی دريايی و استخدام‌ نيروی انسانی جديد بر عهده‌ افسران‌ كميسر دريايی است‌. به‌ همين‌ دليل‌…
ادامه مطلب