تهدید به خودکشی نوعی بلوف است

تهدید به خودکشی همیشه باید جدی گرفته شود
هفته نامه زندگی مثبت - نسرین خسروشاهی: دکتر احمد جلیلی- روانپزشک، رئیس انجمن روان پزشکان ایران دکتر سید مهدی حسن زاده خوانساری، روان پزشک، ...