عنوان برچسب

تعبیر عقیق،تعبیر داشتن انگشتر عقیق،تعبیر پیدا کردن انگشتر عقیق،عقیق

تعبیر خواب انگشتر عقیق | تعبیر دیدن یا گم کردن عقیق در خواب

تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين اگر درخواب بيند عقيق داشت، دليل كه از بزرگي منفعت يابد. اگر بيند عقيق از وي ضايع گرديد، تاويلش به خلاف اين است. اگر بيند عقيق به مقدار زیاد داشت، دليل كه به قدر آن مال يابد. تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني عقيق از سنگ هاي عبادي است. در اسلام عقيق را منهاي سنگ هاي جوهري تاييد کرده اند و همراه داشتن آن را نيکو دانسته اند. به همين علت و با توجه به برداشتي که نسبت به عقيق داريم ديدن اين سنگ در خواب بد نيست. چنانچه در خواب ببينيد عقيقي…
ادامه مطلب