تعبیر عطار شدن در خواب،عطار،عطر،تعبیر عطاری

تعبیر خواب خرید از عطاری | تعبیر دیدن عطاری در خواب
تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين اگر بيند در خواب عطاري مي كرد، دليل كه مردم شكوه آن گويند، اگر بيند كه ...