عنوان برچسب

تعبیر صندوق،صندوق،صندوقچه،تعبیر خواب صندوق،تعبیر صندوق پر از پول،صندوق خالی

تعبیر خواب | تعبیر دیدن صندوق یا صندوقچه در خواب

تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق ديدن صندوق به خواب بر سه وجه است. اول: عزو جاه. دوم: بلندي. سوم: زن. تعبير خواب به روايت جابرمغربی اگر بيند كه صندوقي نو و پاكيزه داشت، دليل كه زني خوبروي و پارسا بخواهد. اگر صندوق را كهنه بيند، تاويل به خلاف اين باشد. تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني صندوق همسر است يا دوست رازدار و يک رنگ. ابن سيرين مي گويد که صندوق در خواب يا جاه است يا زن و هم او از امام صادق عليه السلام نقل مي کند که صندوق در خواب يا جاه است…
ادامه مطلب