عنوان برچسب

تعبیر شیر پاکتی،شیر گاو،تعبیر حمله شیر در خواب،تعبیر غرش شیر،تعبیر خوردن شیر

تعبیر خواب | تعبیر دیدن شیر در خواب

تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق ديدن شير در خواب برسه وجه بود. اول: پادشاه. دوم: مردي دلير. سوم: دشمن قوي. تعبير خواب به روايت حضرت دانيال اگر درخواب بيند كه او را پادشاه شيري داد، دليل است وي را بر ولايتي حاكم گرداند. اگر بيند كه بر پشت شير نشست، دليل است منزلتي تمام حاصل كند. تعبير خواب به روايت ابراهيم کرماني ديدن شير به خواب، دليل پادشاه باشد. اگر بيند كه با شير مجامعت كرد، دليل است از پادشاه خواري بيند. تعبير خواب به روايت جابرمغربی ديدن شير نر درخواب،…
ادامه مطلب