عنوان برچسب

تعبیر دیدن گل در خواب،تعبیر دیدن خاک در خواب،تعبیر خاک،تعبیر گل

تعبیر خواب | تعبیر دیدن گل (خاک) در خواب

تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق اگر بيند كه از ميان گل برآمد و خود را بشست، دليل كه از غم برهد. تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين اگر بيند كه گل خورد، دليل كه مال بر عيال هزينه كند. اگربيند كه خانه خود را به گل اندود كرد، دليل غم است. اگر گلهاي سبز و سرخ و سفيد بيند، دليل لهو و لعب و طرب است و گل سياه غم و اندوه است. اگر بيند درميان گل غرق شد، دليل كه به بلائي درماند. تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني تعبير گل را در کاه گل نوشته ام. ديدن گل در…
ادامه مطلب