عنوان برچسب

تعبیر دیدن دهان،تعبیر دهان،دهان،تعبیر خواب دهان،تعبیر دیدن دهان در خواب

تعبیر خواب | تعبیر دیدن دهان در خواب

تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق ديدن دهان در خواب بر هفت وجه است. اول: منزل و خانه. دوم: خزانه. سوم: گشايش كارها. چهارم: مال. پنجم: حاجت. ششم: وزير. هفتم: دربان. تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين اگر بيند دهان وي سخت بسته است، دليل كه هلاك شود، يا بيمار شود، يا اجلش نزديك آمده باشد. اگر بيند كه دهان او فراخ شده است، چنانكه طعام بسيرا در وي مي گنجيد، دليل است به قدر آن وي را نعمت و روزي رسد. تعبير خواب به روايت حضرت دانيال دهان در خواب ديدن، كليد كارها و خاتمه…
ادامه مطلب