عنوان برچسب

تعبیر دیدن خشت در خواب،تعبیر ریختن خشت،تعبیر خشت و خاک،خشت

تعبیر خواب | تعبیر دیدن خشت دیوار در خواب

تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين خشت درخواب مال بود، مجموع چنانكه در تاويل، هر خشتي را هزار درم نهاده بود. اگر بيند خشت زد و خشت وي خشك شد، دليل كه به قدر آن او را مال حاصل شود. اگر بيند كه خشت در دست فرا گرفت، يا كسي بدو داد، دليل كه هزار درم بيابد يا كسي بدو دهد. اگر بيند او را خشت بسيار جمع شده بود دليل كه او را مال و منفعت بسيار جمع گردد. تعبير خواب به روايت ابراهيم کرماني اگر بيند كه خشت از ديوار مي تراشيد، دليل كه مال خداوند ديوار برود. اگر بيند خشت را پاره پاره كرد و…
ادامه مطلب