عنوان برچسب

تعبیر دستکش،تعبیر خواب دستکش،تعبیر دیدن دستکش،تعبیر دستکش بافتنی،دستکش

تعبیر خواب | تعبیر دیدن دستکش در خواب

تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق ديدن دستكش در خواب، بر سه وجه است. اول: قوت و توانائي. دوم: ظفر يافتن بر دشمن. سوم: نظام كارها. تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين اگر مردي بيند دستكش در دست داشت و از آهن است، دليل كه او را قوت و توانائي است، خاصه كه از فولاد بود. اگر دستكش زرين است يا سيمين، تاويلش چون دست اورنجن است. تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني دستکش نشانه خطا و گناهان کوچک است. قصور و کوتاهي هاي ما. کارهاي خوبي که مي توانيم بکنيم ولي بي تفاوت از…
ادامه مطلب