عنوان برچسب

تعبیر درست کردن شهد،تعبیر شهد،تعبیر خوردن شهد،شهد عسل،شهد

تعبیر خواب | تعبیر خوردن شهد در خواب

تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق ديدن شهد به خواب، دليل قرآن بود و بر پنج وجه است. اول: ميراث. دوم: غنيمت. سوم: معلم. چهارم: روزي فراخ. پنجم: قران آموختن. تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني شهد همان انگبين است که در حرف الف نوشته شده. معبران در مورد شهد يا شربت غليظ که ما وقتي با انواع ميوه مي آميزيم نام مربا به آن مي دهيم معتقدند که علم و دانش است و بهره اي است که انسان از خرد و دانايي خويش مي برد. نقل است که عالم فرزانه اي در خواب ديد در حوضي از شهد و عسل افتاده و هر چه…
ادامه مطلب