عنوان برچسب

تعبیر خوردن کالباس در خواب،تعبیر دیدن کالباس در خواب،تعبیر کالباس،کالباس

تعبیر خواب | تعبیر دیدن یا خوردن کالباس در خواب

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني کالباس مال و نعمتي است که زحمت به دست آوردن و تهيه آن را ديگري کشيده و بهره برداريش به بيننده خواب مي رسد. کالباس مالي است مشکوک که به صحت و سلامت آن خيلي نمي توان اعتماد داشت. کالباس در خواب هاي ما خصوصيات گوشت را دارد به اضافه بي اعتمادي. در روياهاي ما گوشت حيوانات حلال گوشت مال حلال تعبير مي شود و کالباس مالي است حلال ولي مشکوک. اگر در خواب ببينيد کالباس مي خوريد از چنين مالي بهره مي بريد و چنانچه ببينيد کالباس خريده ايد و به خانه مي بريد…
ادامه مطلب