عنوان برچسب

تعبیر خوردن سنجد در خواب،خوردن سنجد در خواب،سنجد

تعبیر خواب | تعبیر دیدن یا خوردن سنجد در خواب

تعبير خواب به روايت امام جعفر صادقديدن سنجد به خواب بر سه وجه است.اول: مال حاصل كردن. دوم: مال به دست آوردن. سوم: منفعت از مردي ناسازگار.تعبير خواب به روايت محمد بن سيرينسنجد درخواب، مال بود كه به رنج به دست آورد. اگر بيند كه سنجد را بخريد يا كسي بدو داد، دليل است مال حلال به دست آورد.تعبير خواب به روايت جابرمغربیاگر بيند كه سنجد از درخت جمع ميكرد، دليل كند از مردي بدخوي مال به دست آورد. اگر ديد كه سنجد مي خورد، دليل كه مال بر عيال نفقه كند.تعبير خواب به…
ادامه مطلب