عنوان برچسب

تعبیر خواب گل شکوفه،تعبیر دیدن شکوفه در خواب،شکوفه،گل شکوفه

تعبیر خواب | تعبیر دیدن شکوفه در خواب

تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين ديدن شكوفه ها، چون به وقت خود باشد نيك باشد و شكوفه كنار، دليل بر عروس خوبروي بود و شكوفه درختهاي ديگر، دليل بر سخن هاي لطيف است. اگر بيند كه شكوفه را مي بوئيد، دليل است مردم او را ثنا گويند. تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني شکوفه ها در خواب هم خوبند و از فرح و شادي و نشاط و پول و مال اندک خبر مي دهند. شکوفه گيلاس دختر جوان است بين پانزده تا بيست. شکوفه آلبالو پسري است خشن و ترش رو و گاه گستاخ بين چهارده تا هيجده سال. شکوفه سيب زن جواني است…
ادامه مطلب