تعبیر خواب دعوا کردن با طلبکار | دیدن طلبکار در خواب | تعبیر بدهکار

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني طلبکار در خواب يا حريف است يا رقيب، يا خصم و دشمن. اگر […]